Voor wie?

Ons BuSo OV1 (= Opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs) biedt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een CLB-attest type 2. Dit zijn jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Jongen schildert draak in papier maché in De Leerexpert Burchtse Weel

Onze werking en visie

Maximale persoonlijkheidsontwikkeling 

In opleidingsvorm 1 (OV1) kan elke jongere zich maximaal ontplooien. We brengen de ontwikkelkansen van alle leerlingen nauwkeurig in kaart en tekenen een school traject uit dat hen voorbereid een kwaliteitsvol leven, waarin waarin dagcentra en/of begeleid werken een plek krijgen.

We helpen hen op weg om hun plek te zoeken in de samenleving. Communicatie, autonoom handelen en denken en samenwerken zijn voor ons heel belangrijk.

We willen onze leerlingen zoveel mogelijk zinvolle competenties meegeven. Op die manier gaan ze met vertrouwen hun toekomst tegemoet.

In opleidingsvorm 1 hanteren we twee leerstromen: de ervaringsstroom en de leefleerstroom.

In de ervaringsstroom van opleidingsvorm 1 volgen de leerlingen een traject dat hen voorbereidt op een beschermd leefmilieu. Onze school werkt samen met het MFC (multifunctioneel centrum) Het Weel voor de leerlingen met hoge zorgnoden.

Gericht op dagcentrum

Leerlingen met dit profiel worden voorbereid op zinvolle tijdsbesteding binnen de context van een dagcentrum. De focus ligt op de ontwikkeling van zelfredzaamheid, functionele en sociale vaardigheden en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Door verschillende ateliers op maat (en waar mogelijk binnen de interessesfeer van de leerlingen) aan te bieden, proberen we hen zo zinvol en zo functioneel mogelijk te laten kennis maken met de werking van een dagcentrum.

Gericht op begeleid werken

Leerlingen met dit profiel zijn op lichamelijk vlak vrij zelfredzaam en hebben een aanneembare werkhouden en werkmotivatie. Ze kunnen (beperkt) lezen en rekenen en hebben een zekere praktische attitude verworven.

Het tempo van deze leerlingen ligt lager dan de leerlingen in opleidingsvorm 2, maar ze zijn wel nauwkeuring en er is groeipotentieel in hun algemene ontwikkeling en arbeidsvaardigheden.

Via een verticale opbouw binnen de leefleerstroom, optie begeleid werken, bieden we opbouwend in elke fase (aanvangsklas – oefenklas – leefgroep) steeds meer werkvaardigheden aan. We zetten daarbij in op de sterke (deel)vaardigheden van elke leerling om een traject op maat uit te bouwen.

Jongeren met autisme zijn niet anders, maar denken anders. Dit ‘auti-denken’ is het uitgangspunt voor ons auti-team.

We willen dat onze jongeren zich geleidelijk integreren in het dagdagelijkse leven en dat ze op een sociaal aanvaardbare manier binnen verschillende soorten relaties kunnen functioneren.

Wanneer een jongere met autisme zich gelukkig, rustig en aanvaard voelt, kan hij of zij beter te leren komen. Daarom begeleiden we deze jongeren stapsgewijs en tonen we begrip voor hun leefwereld.

Binnen onze school zitten enkel leerlingen met een attest type 2, waarvan sommigen ook een diagnose ‘autisme spectrum stoornis’ (ASS) hebben. Iedere jongere binnen onze schoolwerking die extra nood heeft aan een zeer sterk gestructureerde en zeer voorspelbare leef- en leeromgeving, kan terecht bij ons auti-team.

We hebben vooral aandacht voor:

  • Aanpassing
  • Uit op resultaat
  • Teacch methodiek
  • Individueel

Doel van opleidingsvorm 1: beschermd wonen en zinvolle dagbesteding

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en integratie in een omgeving waar ondersteuning is voorzien:

  • begeleid wonen in dagcentra
  • een zinvolle dagbesteding
  • (indien mogelijk) arbeidstraining en een traject naar begeleid werken

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven

Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming.

Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling.  

Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met jou voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH.

We verzamelden alle info over het aanmelden en inschrijven in onze middelbare school De Leerexpert Burchtse Weel op een aparte pagina. 

> Lees meer over aanmelden en inschrijven

Leerling van De Leerexpert Burchtse Weel lost een oefening op