Het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale of verstandelijke beperking. 

Het aanbod binnen type 2 omvat functioneel leren, trainen en stimuleren van communicatie, zelfredzaamheid, ontwikkeling van sociale vaardigheden en motoriek. Om een toekomstgerichte leerloopbaan te kunnen aanbieden werken we binnen het stedelijk buitengewoon onderwijs met 4 leerstromen:

In de kleuterklassen ligt het accent op het ontwikkelen van communicatie en het stimuleren van redzaamheid. Zo verruimen we de ontwikkelingskansen van alle kinderen.

In de ervaringsstroom staat het psychisch welbevinden van de kinderen voorop. De focus ligt minder op het verwerven van de cognitieve kennis.Het multifunctioneel centrum (MFC) Mytyl biedt ondersteuning in de ervaringsstroom via het semi-internaat. Het MFC Mytyl heeft een erkenning voor de begeleiding van 20 kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een matig tot zware verstandelijke beperking met eventueel bijkomende stoornissen.

In de leefleerstroom bereiden we leerlingen voor op een zinvolle dagbesteding of op begeleid werken. De focus ligt op zelfredzaamheid, socialisatie, communicatie, huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. De autiwerking (voor kinderen met een autismespectrumstoornis) situeert zich ook binnen de leerleefstroom. Deze kinderen krijgen een aangepaste didactische werking in kleine klasgroepen.

In de functiestroom richten we ons op latere tewerkstelling binnen beschermde of sociale arbeid. Leerlingen binnen de functiestroom behalen een functioneel niveau voor taal en wiskunde. Ze werken ook aan hun functionele en sociale vaardigheden. Integratie, flexibel denken en werkattitude zijn belangrijke pijlers binnen het lesaanbod.

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 2?

Na het basisonderwijs type 2, heb je de keuze tussen opleidingsvorm 1 of 2 in het buitengewoon secundair onderwijs. In zijn/haar verdere schoolloopbaan krijgt je kind een naschools maatschappelijk aanbod dat zowel rekening houdt met zijn competenties, vaardigheden en talenten, als met zijn beperkingen. Belangrijk hierbij is dat je kind de mogelijkheid krijgt om een vervangend of beschermend inkomen te bekomen.

Op onze schoolcampus kunnen de leerlingen doorstromen naar het secundair onderwijs. Hier wordt BUSO opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 aangeboden. De leertrajecten van het basisonderwijs en het secundair onderwijs lopen zo naadloos door.

Breng ons een virtueel bezoekje